Vedtekter for Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi

Foreningen er av landsstyret i Dnlf den 12. mai 2006 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi med virkning fra 1. januar 2007. Vedtektene er fastsatt på årsmøtet den 26. oktober 2006. Godkjent av sentralstyret 24. september 2007.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi. Kortformen NFGK kan benyttes. På engelsk benyttes Norwegian Society for Digestive Surgery.

§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, §1-2 og §3-6- 3, er foreningens formål å fremme gastroenterologisk kirurgi, utdanning og forskning.

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.
Foreningen kan etter søknad oppta enhver som har tilhørighet til foreningens formål. Leger som søker assosiert medlemskap, må være medlemmer i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger, har ikke stemmerett.
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen.

§ 5 Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for gastrokirurgien eller for Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi, og som foreningen vil hedre i særlig grad.
Forslag til nye æresmedlemmer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

§ 6 Foreningens organer
Foreningens organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomiteen
 • Interessegrupper opprettet og godkjent av årsmøtet.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media og andre har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle:

 • styrets beretning
 • revidert regnskap
 • budsjett
 • kontingent for assosierte medlemmer
 • vedtektsendringer
 • valg av styre
 • valg av revisor
 • valg av valgkomite
 • rapport fra interessegrupper
 • saker fremmet av styret eller medlemmene

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.
Årsmøtet avholdes i løpet av Kirurgisk Høstmøte.
Årsmøtet ledes av valgt møteleder.
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3- 3.
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte kan også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret
Styret består av leder, nestleder og fire medlemmer. Minst ett av medlemmene skal være i utdanningsstilling og ha personlig varamedlem. Det velges ytterligere to varamedlemmer i rangert rekkefølge. Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. januar. Unntaksvis kan inntil tre av styrets medlemmer velges med funksjonsperiode ett år for å ivareta kontinuitet i styret.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Leder har dobbelstemme ved stemmelikhet.
Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

§ 10 Valgkomite
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer.
Valg av valgkomite skjer ved simpelt/relativt flertall.
Valgkomiteen forbereder valg av styret med varamedlemmer og andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst tre måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.